ВУЗЫ ЗАПОРОЖЬЯ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ЗАПОРОЖСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ЗЮИ) ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Запорізький юридичний інститут (ЗЮІ)

Адрес: 69006, г.Запорожье, ул.Северное шоссе, 113
Тел: (061) 218-75-02.
Факс: (061) 218-75-01
Приемная ректора: (061) 212-77-17, 218-75-00
Ректор: Сергей Николаевич Алферов - генерал-майор милиции
E-mail: zli@zli.zp.ua 
URL: http://www.zli.zp.ua/

Общая информация


Ориентир для нахождения вуза - ДК ЗАлК и остановка транспорта"НИАГАЗ". Запорожский юридический институт, Постановлением КабМина от 8 сентября 2005 года, перешел в состав Днепропетровской госакадемии внутренних дел.

Структура института
- Факультет 1, который готовит юристов специалистов для следственных подразделов органов внутренних дел МВД Украины;
- Факультет 2 (заочной учебы, переподготовки и повышения квалификации) готовит юристов специалистов для органов внутренних дел. Срок учебы - 5 лет (для лиц, которые имеют полное общее среднее образование) и 3 года (для лиц, которые закончили высшие заведения образования І-ІІ уровней аккредитации и имеют диплом младшего юриста специалиста);
- Факультет 3 (подготовки специалистов на платных принципах) готовит юристов для структур государственного управления и местного самоуправления, органов прокуратуры, суда, нотариата, адвокатуры, предпринимательских структур.
В Запорожской области курсанты и студенты могут одновременно с юридической получить и высшее экономическое образование. Такая учеба проходит в учебно-научном комплексе "ЗЮИ-ЗГИА-ЗНТУ”. Студенты также имеют возможность пройти двухгодичный курс на кафедре военной подготовки ЗНТУ и вместе с дипломом юриста получить звание офицера запаса.

В 2011 году запорожский вуз был расформирован, но продолжил существование, в рамках днепропетровского филиала
 

Історична довідка про навчальний заклад

Запорізький юридичний інститут створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1994 року № 529 та наказом МВС України від 2 вересня 1994 року № 474 на державній формі власності у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України.

Iнституту на правах повного господарського відання, користування і розпорядження належать: земельні ділянки, будівельні споруди, транспортні засоби, засоби зв'язку, обладнання, грошові кошти, а також інше майно, що належало раніше колишньому Запорізькому училищу міліції МВС України і передане на баланс інституту згідно з чинним законодавством.

Відкриття інституту було зумовлене відповідним соціальним замовленням: в регіоні фактично була відсутня система юридичної освіти, працював один доктор і кілька кандидатів наук.

Наказом Міністерства освіти України від 13.07.1994 р. № 229 “Про підсумки акредитації закладів освіти України” затверджено рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 30.06.1994 р. про внесення інституту до Державного реєстру закладів освіти України з наданням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за ІІІ рівнем акредитації за напрямком: 6.0601 Право.

На підставі наказів МВС України у 1994 році в інституті було створено два факультети, на які покладена підготовка фахівців для органів дізнання та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ за денною та заочною формами навчання.

За умов дефіциту бюджетного фінансування, враховуючи стратегічний напрям розвитку вищої освіти в Україні, а саме – укрупнення навчальних закладів; об’єднання малопотужних однопрофільних закладів освіти різного рівня акредитації навкруги провідних регіональних вищих закладів освіти, відбувається подальший розвиток інституту. В 1997 році на базі Херсонського училища міліції МВС України було створено Херсонський факультет інституту. Факультет як структурний підрозділ інституту здійснював освітню діяльність за ІІІ рівнем акредитації за напрямком 6.0601 Право.

Організація та здійснення навчально-виховної, навчально-методичної, наукової діяльності Херсонського факультету на єдиній загальноінститутській нормативній базі сприяло зміцненню кадрового потенціалу факультету та його матеріально-технічної бази. У подальшому (2002 р.) Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту реорганізовано у Херсонський юридичний інститут.

У 2001 році створено Факультет підготовки спеціалістів на платних засадах. Факультет забезпечує проведення навчальної, методичної, виховної роботи серед студентів інституту, які навчаються на умовах компенсації витрат на освітні послуги.

Інтегруючись в національну систему освіти України, інститут одним із перших серед відомчих вищих закладів освіти отримав загальнодержавне визнання – у квітні 1998 року пройшов державне атестування, яке підтвердило його спроможність на високому рівні готувати спеціалістів, що відповідають загальновизнаним державним стандартам юриста-правознавця, ще через рік, у травні 1999 року, витримав державне акредитування і отримав відповідний сертифікат на здійснення протягом 10 років освітньої діяльності за третім рівнем акредитації за спеціальність "Правознавство".

В квітні 1998 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України в інституті відкрито ад'юнктуру, яка готує фахівців найвищої кваліфікації за спеціальностями: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень, 12.00.07 - Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; 12.00.08 - Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 - Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза.

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Запорізькому юридичному інституту МВС України надано право здійснювати освітню діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю 8.060101 – Правознавство з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".
 

ФАКУЛЬТЕТИ

- Факультет із підготовки слідчих
- Факультет кримінальної міліції
- Факультет заочного навчання працівників ОВС
- Факультет підготовки фахівців з числа цивільних осіб
- Курси підвищення кваліфікації працівників ОВС
 

КАФЕДРИ

- Адміністративного права та адміністративного процесу
- Економічної безпеки
- Загальноправових дисциплін
- Криміналістики, судової медицини та психіатрії
- Кримінально-правових дисциплін
- Кримінального права та кримінології
- Кримінального процесу
- Оперативно-розшукової діяльності
- Спеціальної техніки
- Тактико-спеціальної підготовки
- Теорії та історії держави і права
- Українознавства
- Фізичної культури і спеціальної фізичної підготовки
- Філософії та політології
- Цивільно-правових дисциплін
- Цивільного права та процесу
- Іноземних мов
 

Зміст підготовки фахівців

Основними документами, які визначають зміст підготовки фахівців в інституті та послідовність вивчення окремих навчальних дисциплін, форми підсумкового контролю та державної атестації, є:

навчальний план підготовки фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.060101 – Правознавство, професійне призначення – слідчий органів внутрішніх справ, термін навчання – 4 роки;

навчальний план підготовки фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.060101 – Правознавство, термін навчання – 5 років;

розроблені на їх основі навчальні плани підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційниго рівня "спеціаліст" для слухачів заочної форми, які навчаються за державним замовленням та на госпрозрахунковій основі з термінами навчання від 3 до 5 років залежно від отриманої попередньо освіти;

навчальний план підготовки фахівців освітою кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.060101 – Правознавство, термін навчання – 1 рік

Навчальні плани для денної форми навчання затверджені МВС України і узгоджені з Міністерством освіти і науки України. Їх розроблено на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 6.0601 Право, затвердженої Міносвіти України (1994 р.).

Підготовка магістрів здійснюється за денною формою навчання відповідно до отриманої ліцензії згідно з освітньо-професійною програмою, освітньо-кваліфікаційною характеристикою та навчальним планом, схваленими Вченою радою інституту та узгодженими в установленому порядку.

Навчальний процес для осіб, що навчаються у магістратурі, організовується з урахуванням таких особливостей:
підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого розвитку фахівця за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським;

під час навчання особи, які навчаються за програмою магістрів, мають можливість складати кандидатські іспити, публікувати наукові, науково-методичні статті у фахових виданнях, брати участь у наукових та науково-методичних конференціях.
 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У 2009 РОЦІ:
 

Денна форма навчання:

- Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” на основі базової вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, з терміном навчання 1 рік – 9000 грн.

- Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти, з терміном навчання 4 роки – 9000 грн на рік.

Заочна форма навчання:

- Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” на основі базової вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, з терміном навчання 1 рік – 5500 грн.

- Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” на базі повної вищої неюридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, з терміном навчання 3 роки – 7000 грн на рік.

- Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти, з терміном навчання 4 роки – 5500 грн. на рік.

- Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” базі неповної вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, з терміном навчання 2 роки – 5500 грн на рік.

- Підготовка фахівців за екстернатною формою – 30000 грн.
 

 

  Главная сайта
Карта сайта
Услуги

Форум

Образование, курсы, учебные центры
Главная. Учебные центры Запорожья
Автошколы, курсы водителей
Библиотеки
Вокальные школы
Высшие учебные заведения
Детские сады
Компьютерные курсы
Курсы бухгалтеров
Курсы иностранных языков
Курсы парикмахерского искусства
Переводы
Рефераты
Спецшколы
Учебные центры Запорожья
Центры развития и обучения ребенка
Школы

ВУЗы Запорожья:

ЗГИА
ЗГМУ
ЗИЭИТ
ЗНТУ
ЗНУ
КПУ

Филиалы ВУЗов в Запорожье:
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗЮИ
ИБТ
МАУП
ГАСУиА

ВУЗы в Мелитополе:
ЗИЭИТ
МГПУ
ТГАТУ
"УКРАИНА"

ВУЗы в Бердянске:
БГПУ
БУМиБ

ВУЗы в Токмаке:
ЮЖНОУКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

На Форуме:

раздел: Студенту
темы:
- Рейтинг Запорожских вузов
- Рейтинг школ Запорожья по результатам внешнего тестирования
- Выполнение контрольных на заказ (в ЗП)
- Отзывы о преподавателях

Страницы на сайте
Библиотеки
Вузы Запорожской области
Рефераты
Культура
Афиша Запорожья
Выставочные залы. Музеи Запорожья
Детская страница
Дворцы культуры Запорожья
Кинотеатры Запорожья
Театры Запорожья
 


 


Сайт создан и поддерживается силами ТО "ZаБор-Entertainment" "
Все права защищены!